юридичні консультації

Ознаки ризикових операцій з готівкою Лист НБУ від 06.04.2015 № 25-04001/22852

На підставі аналізу фінансових операцій з готівковими коштами, здійсненого за результатами проведених Національним банком України перевірок банків, а також з урахуванням типологій, розроблених міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі — легалізація кримінальних доходів / фінансування тероризму), Державною службою фінансового моніторингу України, Національний банк України визначив ознаки ризикових операцій з готівкою.

З метою підвищення ефективності функціонування в банках системи управління ризиками використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму Національний банк України надсилає ознаки ризикових операцій з готівкою (додаються).

При цьому відповідно до вимог пункту 2.10 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року № 189, банк встановлює критерії ризику клієнта з урахуванням, зокрема, рекомендацій Національного банку України.

Необхідно зазначити, що під час проведення перевірок банків з питань дотримання ними вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, фахівці Національного банку аналізуватимуть наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення клієнтами банків ризикових операцій, а також надавати оцінку заходам, що здійснювались банком у сфері управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (зокрема, з метою зниження обсягів фінансових операцій із переведення безготівкових коштів у готівкові, припинення ділових відносин з клієнтами тощо).

Крім того, з метою встановлення фактів, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, щодо використання послуг банку з метою легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (далі — ризикова діяльність), фахівцями Національного банку України буде оцінюватись:

— обсяг проведених ризикових операцій з готівкою;

— частка обсягу ризикових операцій з готівкою, проведених клієнтами банку за певний період, від загального обсягу здійснених за цей же період операцій щодо списання коштів (за винятком операцій щодо виплати/видачі строкових депозитів, заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат) по такому ж виду відкритих в банку рахунків та/або проведених операцій такої ж категорії (такою ж категорією) клієнтів (юридичні, фізичні особи тощо).

За результатами перевірок, під час яких будуть встановлюватись факти, що можуть свідчити про проведення ризикових операцій, ризикової діяльності, Національний банк України буде приймати рішення щодо банків відповідно до вимог законодавства України, зокрема, вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Перший заступник
Голови Національного банку
України

О.В. Писарук


 

  Додаток

ОЗНАКИ 
ризикових операцій з готівкою

Ризиковими операціями з готівкою є:

1) регулярне (більше 3 разів на місяць) отримання коштів у готівковій формі з рахунку(ів) клієнта (групи клієнтів, зокрема, пов’язаних між собою, наприклад, однією довіреною особою, через структуру власності тощо), якщо вказаним операціям передує надходження коштів в безготівковій формі у вигляді, зокрема, фінансової допомоги, плати за цінні папери (включаючи випадки, коли кошти на рахунок зараховуються через транзитні рахунки банку за результатами виконання укладених угод щодо купівлі-продажу цінних паперів), позики, переказу (у тому числі із-за кордону), кредиту від нерезидентів, як поповнення рахунку тощо (включаючи випадки, коли клієнтом у межах періоду між зарахуванням безготівкових коштів на рахунок та зняттям готівки використовуються інші власні поточні та/або депозитні рахунки), за умови, що кошти отримуються готівкою в розмірі, більшому від 50 відсотків від суми, що надійшла в безготівковій формі, та/або в розмірі, що протягом трьох місяців поспіль перевищує 300 млн. грн. (у тому числі еквівалент вказаної суми в іноземній валюті). При цьому регулярне отримання коштів має бути хоча б протягом одного місяця в межах періоду, впродовж якого здійснювалось зняття готівки. Водночас можуть бути наявними такі умови:

а) фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі банку (через банкомати) з власних поточних рахунків (є отримувачами готівки) та/або від яких надходять кошти:

працюють на посаді, яка не передбачає отримання заробітної плати, вищої від рівня середньої заробітної плати у відповідному регіоні України;

належать до соціально вразливих верств населення (пенсіонери, безробітні, студенти тощо) та/або є нерезидентами;

за наявною в банку інформацією щодо сфери їх діяльності (займаною посадою) не можуть здійснювати фінансові операції на такі суми;

делегували свої права щодо відкриття та/або розпорядження рахунком(ами) (за винятком строкових депозитних) третій особі;

відкрили рахунок, провели (здійснили спробу провести) фінансову операцію за втраченим паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);

здійснюють фінансові операції з готівковими коштами в обсягах, що:

— не відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта;

— відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта, однак періодичність проведення (щоденно, чи кілька разів протягом тижня) та значні суми таких операцій можуть свідчити про використання рахунків фізичної особи не за призначенням (зокрема, з метою ведення підприємницької діяльності, уникнення оподаткування та/або приховування реальних вигодоодержувачів);

б) юридичні особи та фізичні особи — підприємці отримують кошти готівкою на закупівлю сільськогосподарської продукції, на закупівлю товарів, робіт та послуг, на інші цілі.

При цьому щодо юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, які отримують кошти готівкою, або від яких надходять кошти фізичним особам, зазначеним у підпункті «а» (у тому числі через транзитні рахунки банку за результатами виконання укладених з цими юридичними особами, фізичними особами — підприємцями угод щодо купівлі-продажу цінних паперів), можуть бути наявними такі умови:

господарська діяльність суб’єктів господарювання є збитковою;

незначний в порівнянні з обсягами коштів, що отримуються готівкою, статутний капітал суб’єктів господарювання (у тому числі внесений майном незначної вартості);

одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтером підприємства;

інші співробітники суб’єкта господарювання, крім керівника, відсутні;

період діяльності суб’єкта господарювання не перевищує одного року з дня його державної реєстрації;

перед відкриттям рахунку в банку у суб’єкта господарювання відбулась зміна власників;

кошти, які отримуються в подальшому готівкою, надходять на рахунок (рахунки) суб’єкта господарювання від значної кількості контрагентів з різними призначеннями платежів;

в) характер проведення фінансових операцій дає підстави вважати, що вони здійснюються з метою уникнення виконання встановлених законодавством з питань фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами Національного банку України вимог та обмежень;

2) регулярне (більше 3 разів на місяць) надходження коштів (у тому числі із-за кордону) від юридичної(их) особи(іб) та/або фізичної(их) особи(іб) [у тому числі нерезидента(ів)] на користь фізичної(их) особи(іб), що в подальшому видаються готівкою. При цьому можуть бути наявними такі умови:

— фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі банку (на користь яких отримується готівка з рахунків юридичних осіб):

за наявною в банку інформацією щодо сфери їх діяльності (займаною посадою) не можуть здійснювати фінансові операції на такі суми;

належать до соціально вразливих верств населення (пенсіонери, безробітні, студенти тощо) та/або є нерезидентами;

відкрили рахунок, провели (здійснили спробу провести) фінансову операцію за втраченим паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);

здійснюють фінансові операції з готівковими коштами в обсягах, що:

а) не відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта;

б) дають підстави вважати, що фінансові операції проводяться за дорученням чи в інтересах іншої(их) особи(іб), або інша(і) особа(и) є вигодоодержувачем(ами);

— щодо юридичних осіб, від яких надходять кошти на користь фізичних осіб, можуть бути наявними такі умови:

господарська діяльність суб’єктів господарювання є збитковою;

незначний в порівнянні з обсягами коштів, що отримуються готівкою, статутний капітал суб’єктів господарювання (у тому числі внесений майном незначної вартості);

одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтером підприємства;

інші співробітники суб’єкта господарювання, крім керівника, відсутні;

період діяльності суб’єкта господарювання не перевищує одного року з дня його державної реєстрації;

перед відкриттям рахунку в банку у суб’єкта господарювання відбулась зміна власників;

кошти, які в подальшому перераховуються на користь фізичних осіб, надходять на рахунок (рахунки) суб’єкта господарювання від значної кількості контрагентів з різними призначеннями платежів;

юрисдикція юридичної особи — нерезидента не співпадає з юрисдикцією банка-нерезидента, в якому відкритий рахунок цієї юридичної особи — нерезидента;

кошти на користь групи фізичних осіб надходять від однієї(их) і тієї(тих) же юридичної(их) особи(іб) та/або фізичної(их) особи(іб);

— характер проведення фінансових операцій дає підстави вважати, що вони здійснюються з метою уникнення виконання встановлених законодавством з питань фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами Національного банку України вимог та обмежень;

3) регулярне (більше 3 разів на місяць) отримання фізичною(ими) особою(ами) коштів у готівковій формі як кредит(и) від банку, який(і) погашається(ються) в той же день або протягом найближчих днів, зокрема за рахунок коштів, що надходять на рахунок(ки) клієнта(ів) в безготівковій формі [наприклад, як фінансова допомога, за цінні папери, позика, перекази (в тому числі із-за кордону), кредити від нерезидентів тощо], та/або іншою(ими) особою(ами), яка(і) є поручителем(ями). При цьому можуть бути наявними такі умови:

— фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі банку:

працюють на посаді, яка не передбачає отримання заробітної плати, вищої від рівня середньої заробітної плати у відповідному регіоні України;

за наявною в банку інформацією щодо сфери їх діяльності (займаною посадою) не можуть здійснювати фінансові операції на такі суми;

належать до соціально вразливих верств населення (пенсіонери, безробітні, студенти тощо);

відкрили рахунок, провели (здійснили спробу провести) фінансову операцію за втраченим паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);

здійснюють фінансові операції з готівковими коштами в обсягах, що:

а) не відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта;

б) відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта, однак періодичність проведення (щоденно, чи кілька разів протягом тижня) та значні суми таких операцій можуть свідчити про використання рахунків фізичної особи не за призначенням (зокрема, з метою ведення підприємницької діяльності, уникнення оподаткування та/або приховування реальних вигодоодержувачів);

— у юридичної(их) особи (осіб), яка(і) є поручителем(ями) за кредитним(и) договором(ами), або від якої(их) на рахунок(ки) клієнта(ів) надходять кошти, що використовуються для погашення кредит(у)ів:

господарська діяльність суб’єктів господарювання є збитковою;

незначний в порівнянні з обсягами коштів, за рахунок яких погашається кредит або які переказуються на рахунок(ки) фізичної(их) особи(іб), статутний капітал (у тому числі внесений майном незначної вартості);

одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтером підприємства;

інші співробітники суб’єкта господарювання, крім керівника, відсутні;

період діяльності суб’єкта господарювання не перевищує одного року з дня його державної реєстрації;

перед відкриттям рахунку в банку у суб’єкта господарювання відбулась зміна власників;

кошти, які в подальшому використовуються для погашення кредиту або які переказуються на рахунок(ки) фізичної(их) особи(іб), надходять на рахунок (рахунки) суб’єкта господарювання від широкого кола контрагентів з різними призначеннями платежів;

— характер проведення фінансових операцій дає підстави вважати, що вони здійснюються з метою уникнення виконання встановлених законодавством з питань фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами Національного банку України вимог та обмежень.

2. Ризиковими операціями можуть бути визначені також інші операції, здійснені клієнтами банку, що можуть свідчити про ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, з огляду на методи та схеми проведення таких операцій, зміст (суть) діяльності клієнтів банку, що проводять вказані операції, та/або розроблені та розміщені на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України типології (типологічні дослідження) легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. НБУ має право своїми нормативно-правовими актами встановлювати обмеження щодо операцій із застосуванням платіжних карток, у тому числі визначати максимальну суму емітованої банком наперед оплаченої платіжної картки, кошти за якою обліковуються на консолідованому картрахунку банку
  2. Щодо можливості використання українськими користувачами електронних платіжних засобів Лист Національного банку України від 19.02.2015 № 53-04008/10851
  3. Узагальнююча податкова консультація щодо порядку відображення в податковому обліку суб’єктами господарювання операцій з цінними паперами
  4. Роз’яснення щодо погашення заборгованості за споживчими кредитами в іноземній валюті Лист від 06.05.2014 № 29-209/21365
  5. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на вторинному ринку

Комментарии запрещены.

Юрисконсульт

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Договірне право
Дозволи ліцензії

Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930