юридичні консультації

Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів
і зборів України
10.10.2013 № 571

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2013 р.
за № 1850/24382

ПОРЯДОК 
проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, Закону України „Про товарну біржу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 „Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України” та визначає порядок проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на майно, яке перебуває у податковій заставі та щодо якого прийнято рішення органу доходів і зборів про погашення усієї суми податкового боргу, за винятком:

майна, яке може бути згруповане та стандартизоване;

майна, що швидко псується, а також іншого майна, обсяги якого не є достатніми для організації прилюдних торгів;

цінних паперів;

майна, щодо обігу якого встановлено обмеження законом. Продаж такого майна здійснюється на закритих торгах, які проводяться на конкурсних умовах;

цілісних майнових комплексів підприємств, майно яких перебуває у державній або комунальній власності чи якщо згідно із законодавством з питань приватизації для відчуження майна підприємства необхідна попередня згода органу приватизації або іншого державного органу, уповноваженого здійснювати управління корпоративними правами. Продаж майна такого підприємства організовується державним органом приватизації за поданням відповідного органу доходів і зборів із дотриманням законодавства з питань приватизації.

1.3. Заходи, пов’язані з продажем майна на цільовому аукціоні, здійснюються після прийняття керівником органу доходів і зборів за місцем реєстрації платника податків рішення про погашення усієї суми податкового боргу.

1.4. Якщо в переліку майна платника податків є товари, які перебувають у податковій заставі і підлягають продажу на цільовому аукціоні та щодо яких застосовується державне регулювання цін, то початкова ціна реалізації таких товарів установлюється з урахуванням вимог статей 189 та 191 Господарського кодексу України та статей 5, 12, 13 Закону України „Про ціни і ціноутворення”.

II. Продаж майна на цільовому аукціоні

2.1. Організаторами аукціонів з продажу майна платників податків, яке перебуває в податковій заставі, виступають уповноважені товарні біржі, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, на конкурсних засадах.

2.2. Організатор аукціону повинен провести аукціон у строки, визначені відповідним договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.

Уповноважена товарна біржа вчиняє дії з продажу майна за дорученням органу доходів і зборів на умовах найкращої цінової пропозиції.

2.3. Аукціон проводиться у приміщенні для проведення торгів організатора аукціону.

III. Підготовка до проведення аукціону

3.1. Аукціон з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, проводиться на підставі відповідного договору, який укладається органом доходів і зборів з уповноваженою товарною біржею. До договору додаються завірена органом доходів і зборів копія акта опису майна в податкову заставу та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.2. Майно, яке підлягає продажу на аукціоні, виставляється на аукціон за початковою ціною, що визначається органом доходів і зборів на підставі звіту (акта) про оцінку майна, складеного відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

3.3. Для організації та проведення аукціонів на уповноваженій товарній біржі створюється аукціонний комітет.

Кількісний і персональний склад аукціонного комітету визначається уповноваженою товарною біржею самостійно. До складу аукціонного комітету включається представник органу доходів і зборів.

Аукціонний комітет установлює шкалу кроку збільшення або зменшення ціни з урахуванням попиту та пропозицій.

3.4. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону оприлюднює відповідне оголошення в засобах масової інформації та на власній веб-сторінці.

3.5. Оголошення, що розміщується у друкованому засобі масової інформації, повинно містити відомості про:

1) номер лота та назву майна, що пропонується до продажу, його місцезнаходження;

2) майно (технічні характеристики, рік виготовлення, відновну вартість тощо);

3) земельну ділянку, на якій розміщене нерухоме майно;

4) початкову ціну та відомості про можливість її зниження на аукціоні;

5) суму коштів, що вноситься учасником аукціону до його початку (гарантійний внесок), найменування банку, його місцезнаходження, номер рахунку, відкритого для зарахування гарантійного внеску;

6) кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні;

7) час і місце:

ознайомлення з майном;

проведення аукціону;

8) місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону;

9) адресу веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено оголошення;

10) спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

3.6. Оголошення, що розміщується на веб-сторінці організатора аукціону, повинно містити інформацію, зазначену в підпунктах 1 — 8 пункту 3.5 цього розділу, а також:

1) відомості про можливість надання переможцю аукціону податкової накладної згідно з Податковим кодексом України;

2) фотографічні зображення майна, що пропонується до продажу;

3) проект договору купівлі-продажу, що укладається за результатами проведення аукціону, без зазначення ціни та покупця.

3.7. У разі коли реалізації підлягає земельна ділянка, у відомостях про майно зазначаються, зокрема, її розмір, цільове призначення та наявність комунікацій.

3.8. У разі коли реалізації підлягає цілісний майновий комплекс підприємства або його частина (структурний підрозділ), в оголошенні додатково зазначаються відомості про:

1) обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) підприємства, у тому числі тієї, що виготовлена з метою експорту;

2) кількість та склад робочих місць;

3) баланс активів і пасивів;

4) рентабельність виробництва за останні три роки;

5) будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розміщено цілісний майновий комплекс або його частину (структурний підрозділ).

3.9. Бажаючі взяти участь в аукціоні подають організатору аукціону заяву в письмовій формі.

3.10. Організатор аукціону приймає та реєструє заяви від учасників про придбання майна із забезпеченням режиму доступу до інформації про учасників як інформації з обмеженим доступом.

3.11. Фізична або юридична особа, яка виявила бажання зареєструватись як учасник аукціону, сплачує реєстраційний внесок, розмір якого встановлюється організатором аукціону і не може перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також уносить гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків початкової ціни лота.

3.12. Учасник аукціону разом із заявою пред’являє організатору аукціону:

документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, його повноваження;

документ про сплату реєстраційного внеску;

документ про внесення гарантійного внеску.

3.13. Відомості про учасників аукціону вносяться до книги реєстрації заяв і повинні містити:

дату проведення аукціону;

дату реєстрації заяви та її реєстраційний номер;

номер лота, який учасник має бажання придбати;

для юридичних осіб — резидентів — їх найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ;

для юридичних осіб — нерезидентів — їх найменування, місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

для фізичних осіб — громадян України — прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті);

для іноземців та осіб без громадянства — прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), місце проживання.

3.14. При реєстрації учасники аукціону отримують картки з аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони беруть участь в аукціоні, із зазначенням на зворотному боці правил проведення аукціону та санкцій, що застосовуються за їх порушення.

3.15. Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до початку його проведення.

3.16. Зареєстрований учасник може відкликати свою заяву, письмово повідомивши про це організатора аукціону не пізніше ніж за один робочий день до початку аукціону. У такому разі гарантійний внесок повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з моменту отримання заяви про відмову в участі в аукціоні, за вирахуванням платежів за банківські перекази.

3.17. Учасникам аукціону, які не були визнані переможцями, гарантійний внесок повертається протягом п’яти банківських днів з дня підписання протоколу про проведення аукціону, за вирахуванням платежів за банківські перекази.

3.18. Учасникам аукціону надається право ознайомитися з майном, що підлягає продажу, за його місцезнаходженням.

IV. Порядок проведення аукціону

4.1. У день проведення аукціону здійснюється реєстрація учасників аукціону та запрошених осіб. Кожний учасник зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує особу, реєстраційну картку, яка одночасно є табличкою з аукціонним номером учасника і має бути обов’язково повернена після закінчення аукціону. Запрошені особи зобов’язані пред’явити вхідні гостьові квитки. Реєстрація розпочинається за півтори години до початку аукціону і закінчується за 30 хвилин до закінчення аукціону. Незареєстровані особи до аукціону не допускаються.

4.2. Організатор забезпечує доступ до місця проведення аукціону учасникам аукціону, замовнику аукціону, працівникам державних органів при виконанні ними службових обов’язків та представникам засобів масової інформації.

4.3. Реалізація майна на аукціоні здійснюється за наявності не менше двох покупців.

4.4. Аукціон проводить ліцитатор (ведучий), якого призначає (залучає) організатор аукціону.

4.5. Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення аукціону, кроку аукціону, правил поведінки на аукціоні, санкцій, що застосовуються до присутніх на аукціоні за порушення цих правил, інформації про майно, що виставляється для продажу, порядку організації торгів за кожним лотом, а також іншої інформації, необхідної для проведення аукціону.

4.6. Щодо кожного винесеного на торги лота ліцитатор оголошує назву, коротку характеристику та початкову ціну. Продаж конкретного лота починається з удару аукціонного молотка (гонга).

4.7. Кожен з покупців може сповістити про готовність купити лот двома рівноцінними способами: підняти табличку з аукціонним номером, що повернутий до ліцитатора, який засвідчує прийнятність запропонованої ціни (пропозиція ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку й одночасно оголосити свою пропозицію щодо ціни лота, що має бути більшою за названу ліцитатором ціну не менше ніж на крок аукціону і обов’язково кратною цьому кроку (пропозиція ціни з голосу).

4.8. Під час аукціону ліцитатор має право збільшувати або зменшувати початкову ціну тільки в порядку, визначеному шкалою розрахунку кроку аукціону.

У разі коли кілька учасників виявили бажання придбати запропонований ліцитатором лот, кожна наступна ціна, запропонована учасникам на аукціоні, повинна перевищувати попередню ціну продажу лота не менше ніж на крок аукціону кожного разу.

4.9. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) оголошує про продаж лота, називає ціну продажу і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник аукціону.

4.10. Порядок зміни початкової ціни встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 „Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України”.

4.11. Ліцитатор має право на вимогу продавця (або його повіреного) в будь-який момент без пояснень, але до оголошення про продаж лота, зняти цей лот з торгів.

4.12. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор оголошує про його продаж, називає ціну продажу, аукціонний номер переможця і викликає переможця для підписання протоколу, в якому фіксуються результати проведення аукціону.

4.13. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву, але не більше ніж на 5 хвилин.

V. Порядок оформлення аукціонних документів та проведення розрахунків

5.1. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться:

початкова й остаточна ціна продажу лота;

відомості про учасників аукціону;

пропозиції учасників аукціону, номери яких називає ліцитатор;

результати аукціону;

відомості про переможця — учасника, який під час аукціону запропонував найвищу ціну, або відомості про те, що аукціон закінчився без виявлення переможця.

5.2. Протокол складається в чотирьох примірниках (по одному примірнику для органу доходів і зборів, переможця аукціону, організатора аукціону та власника майна), підписується ліцитатором, переможцем аукціону (його представником) та погоджується керівником (заступником керівника) органу доходів і зборів.

Організатор аукціону затверджує протокол у день проведення аукціону.

5.3. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом трьох днів договору купівлі-продажу майна.

5.4. Переможець аукціону зобов’язаний внести зазначені в протоколі платежі протягом строку, обумовленого договором купівлі-продажу. При цьому гарантійний внесок, унесений покупцем для участі в аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок ціни продажу майна.

Організатор аукціону перераховує кошти, отримані від такого продажу (крім сум, використаних для покриття витрат згідно з договором), на відповідні рахунки Державної казначейської служби України.

5.5. Якщо переможець аукціону відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, аукціон вважається таким, що не відбувся.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. У такому разі за цим лотом торги відновлюються лише за наявності не менше двох учасників.

5.6. Якщо переможець аукціону не сплачує вартості придбаного майна в повному обсязі протягом строку, обумовленого договором, орган доходів і зборів вживає заходів щодо вимоги виконання умов договору, а в разі неможливості — розірвання договору купівлі-продажу майна в установленому законодавством порядку.

5.7. Передача майна покупцеві здійснюється у строк та на умовах, передбачених договором.

5.8. У разі визнання аукціону з продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю зареєстрованих заявок на участь у ньому, організатор аукціону в місячний строк після проведення попереднього аукціону проводить повторний аукціон.

На повторному аукціоні початкова ціна непроданого майна знижується організатором аукціону на 15 відсотків.

На третьому аукціоні, який проводиться у місячний строк після повторного аукціону в разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю зареєстрованих заявок на участь у ньому, початкова ціна майна знижується на 25 відсотків початкової ціни повторного аукціону.

5.9. Майно, що не реалізовано відповідно до пункту 5.8 цього розділу, знімається з торгів і повертається власнику.

5.10. Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору купівлі-продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, повністю погашає суму податкового боргу, орган доходів і зборів скасовує рішення про проведення його продажу та вживає заходів щодо зупинення торгів.

Директор Департаменту
обслуговування платників
податків

В.В. Мальцева

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Визначені законодавством вимоги щодо порядку продажу державного майна повинні виконуватись і в тому випадку, коли об’єктом продажу є повністю зношені основні засоби установ та організацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та /або місцевих бюджетів
  2. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків
  3. Порушення справи про банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності не змінює його статусу контролюючого органу стосовно податків та не позбавляє відповідний податковий орган статусу контролюючого органу стосовно податків і зборів (обов’язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів цим платником податків. Тому суд помилково застосував положення абзацу третього преамбули Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, як на підставу визнання недійсним податкового повідомлення-рішення, надісланого такому платнику податків
  4. Інформаційний лист ВАСУ від 24.10.2013 № 1484/12/13-13 Щодо порядку виконання судових рішень про стягнення з платників податків коштів у рахунок погашення податкового боргу
  5. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку визначення доходу та витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг)

Комментарии запрещены.

Юрисконсульт

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Договірне право
Дозволи ліцензії

Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930