юридичні консультації

Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.09.2015 № 3 Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції

Заслухавши інформацію секретаря пленуму, судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Луспеника Д.Д. та розглянувши проект Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, керуючись пунктом 5частини другої статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію секретаря пленуму, судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Луспеника Д.Д. взяти до відома.

2. Затвердити Регламент пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції (додаються).

Голова Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Б.І. Гулько

Секретар пленуму,
суддя Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Д.Д. Луспеник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
24.06.2011  № 1
(у редакції постанови пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
25.09.2015  № 3)

РЕГЛАМЕНТ
пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

РОЗДІЛ I. Загальні положення

1. У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідно до частини п’ятої статті 31 та статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» діє пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — Пленум) у складі всіх суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — склад Пленуму) для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах цивільної і кримінальної юрисдикцій, та інших питань, віднесених до його повноважень Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

2. Правові засади, організація і порядок діяльності пленуму визначаються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», іншими правовими актами та цим Регламентом.

3. До повноважень Пленуму належать:

3.1 обрання за поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з числа суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та увільнення від обов’язків секретаря пленуму;

3.2 з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ цивільної та кримінальної юрисдикцій узагальнення практики застосування матеріального і процесуального законів, систематизування та забезпечення оприлюднення правових позицій Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані;

3.3 заслуховування інформації про стан правосуддя у судах цивільної і кримінальної юрисдикцій та практику розгляду окремих категорій справ, інформації Голови та заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про їх діяльність;

3.4 прийняття рішення про звернення до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

3.5 затвердження Регламенту Пленуму та внесення до нього змін і доповнень;

3.6 надання за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики роз’яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій законодавства під час розгляду відповідних справ;

3.7 надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням судової системи України;

3.8 затвердження положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначення її персонального складу;

3.9 визначення персонального складу редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Часопис цивільного і кримінального судочинства»;

3.10 розгляд та вирішення інших питань, віднесених законом до його компетенції.

4. Регламент Пленуму встановлює порядок підготовки, скликання і проведення засідань Пленуму, призначення на посаду секретаря Пленуму та увільнення його від обов’язків, порядок ведення діловодства, внесення змін і доповнень до цього Регламенту.

РОЗДІЛ II. Скликання Пленуму

1. Пленум скликається Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у разі потреби або на вимогу не менш як п’ятої частини складу суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, але не рідше двох разів на рік.

2. Засідання Пленуму є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму. Про день, місце і час скликання Пленуму його учасники повідомляються не пізніш як за п’ять робочих днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Пленуму, на засідання якого можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи.

3. На засідання Пленуму, на якому обговорюються питання надання роз’яснень щодо застосування судами законодавства під час вирішення цивільних і кримінальних справ, можуть бути запрошені судді судів відповідних юрисдикцій, члени Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, інші фахівці у відповідних галузях права.

4. З розглянутих питань Пленум приймає відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів Пленуму постанови, які підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму (у разі відсутності секретаря Пленуму — суддею, якого пленум визначив секретарем Пленуму) і публікуються в офіційному друкованому органі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Часопис цивільного і кримінального судочинства» та на веб-сайті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

5. Засідання Пленуму проводяться у приміщенні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. За рішенням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ або Пленуму його засідання можуть проводитися в іншому місці. В залі засідання Пленуму повинні знаходитися символи судової влади: зображення Державного герба України та Державний прапор України.

РОЗДІЛ III. Підготовка і порядок проведення засідання Пленуму

1. Порядок денний засідання Пленуму формується секретарем Пленуму за дорученням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а в разі його відсутності — за дорученням заступника Голови (або судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який має більший стаж роботи на посаді судді), що виконує його обов’язки. Порядок денний повинен містити дату, місце і час початку засідання Пленуму, перелік питань, які винесено на його розгляд, а також прізвища доповідачів (співдоповідачів).

2. Члени Пленуму мають право внести пропозиції Голові Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про включення питань до порядку денного засідання пленуму. Зазначені пропозиції викладаються у доповідній записці, в якій зазначаються питання, що підлягають розгляду на Пленумі, викладається суть і мотиви необхідності їх розгляду та додається проект постанови Пленуму. Якщо запропоноване питання стосується судової практики, проект постанови Пленуму повинен містити роз’яснення з питань застосування законодавства судам цивільної чи кримінальної юрисдикцій. У доповідній записці можуть бути зазначені особи, яких пропонується запросити для участі у засіданні Пленуму.

3. Запропоновані на розгляд Пленуму питання порядку денного не повинні виходити за межі повноважень Пленуму.

4. Матеріали, які підлягають розгляду на засіданні Пленуму, передаються секретарю Пленуму у друкованому вигляді не пізніш як за двадцять робочих днів до засідання. Питання, які виносяться на позачергове засідання Пленуму, подаються не пізніш як за п’ятнадцять робочих днів до засідання.

5. Повідомлення запрошених на засідання Пленуму осіб і представників засобів масової інформації про час його проведення та їх розміщення в залі покладається на відділ (секретаріат) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління та відділ прес-служби.

6. Засідання Пленуму проводиться відкрито та гласно. За рішенням Пленуму під час розгляду окремих питань на засіданні можуть бути присутні лише його члени. В окремих випадках за рішенням Пленуму представники засобів масової інформації можуть не допускатися на його засідання.

7. Під час засідання Пленуму з дозволу головуючого може здійснюватися кіно-, відео-, або аудіозапис, фотографування. Використовувати засоби мобільного зв’язку забороняється.

8. Реєстрацію членів Пленуму перед засіданням здійснюють працівники відділу (секретаріату) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління, а представників засобів масової інформації — працівники відділу прес-служби. Про підсумки реєстрації суддів та запрошених до початку роботи пленуму повідомляються Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (головуючий на Пленумі) та секретар Пленуму.

9. Засідання пленуму відкриває Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (головуючий), який відповідно до вимог, зазначених у пункті 2 розділу II цього Регламенту, вирішує питання про можливість роботи пленуму.

Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ виносить на розгляд Пленуму відповідні питання, головує на засіданні, інформує пленум про стан правосуддя у судах цивільної та кримінальної юрисдикцій та практику вирішення окремих категорій справ. У разі відсутності Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Пленум скликає і веде заступник Голови (або суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який має більший стаж роботи на посаді судді), що виконує його обов’язки.

Якщо відкриття засідання Пленуму неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості його складу (двох третин), засідання переноситься на іншу дату з урахуванням вимог частини 4 статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

10. Після відкриття засідання Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (головуючий) повідомляє про участь у роботі Пленуму осіб, запрошених на засідання Пленуму, а також про присутність представників засобів масової інформації, оголошує питання, які включені до порядку денного.

11. Порядок денний засідання Пленуму затверджується шляхом відкритого голосування. До порядку денного більшістю голосів членів Пленуму можуть бути включені й інші питання, які в ньому не зазначені. Розгляд цих питань можливий за умови, якщо вони відповідним чином підготовлені.

Черговість розгляду питань на засіданні Пленуму визначається порядком денним. У разі необхідності за рішенням Пленуму черговість розгляду питань може бути змінена. Шляхом відкритого голосування члени Пленуму визначають час, який надається для доповіді, співдоповіді, виступу та повторного виступу в дебатах.

12. За необхідності для підрахунку голосів за підсумками розгляду окремих питань порядку денного Пленуму обирається лічильна комісія.

13. Після затвердження порядку денного головуючий у порядку черговості розгляду питань надає слово доповідачу (співдоповідачу). Після закінчення доповіді доповідачу (співдоповідачу) можуть бути поставлені усні чи письмові запитання.

14. Після доповіді (співдоповіді) учасникам засідання Пленуму надається слово для її обговорення. В обговоренні питань можуть брати участь особи, яких запрошено на засідання Пленуму. Засідання Пленуму ведеться неупереджено, членам Пленуму та іншим особам створюються рівні можливості для обговорення питань порядку денного, не обмежуються можливості ставити і знімати запитання.

15. Обговорення питань порядку денного може бути припинено лише за пропозицією членів Пленуму шляхом відкритого голосування.

16. Після обговорення питання, яке розглядається, головуючий оголошує і ставить на голосування проект постанови Пленуму в цілому (за основу) чи окремо кожен його пункт. Члени Пленуму не мають права утримуватись від голосування. Постанова чи її пункт вважаються прийнятими, якщо за них подано більшість голосів членів Пленуму, присутніх на засіданні Пленуму. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» постанова Пленуму вважається неприйнятою.

У разі необхідності доопрацювання постанови чи деяких її положень вона може бути прийнята у першому читанні. У такому випадку може бути створена робоча група (або обрана редакційна комісія) для доопрацювання постанови з урахуванням висловлених на засіданні Пленуму пропозицій. Доопрацьований проект постанови Пленуму виноситься на повторне голосування.

17. Постанови Пленуму, які стосуються діяльності судів цивільної та кримінальної юрисдикцій і судової практики, розсилаються у десятиденний строк з дня їх прийняття Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва і Севастополя.

18. Забезпечення ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг засідання Пленуму, і фіксування засідання технічними засобами покладається на відділ (секретаріат) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління та управління інформаційних технологій. Протокол остаточно оформлюється секретарем Пленуму не пізніше десяти днів після закінчення засідання та підписується головуючим і секретарем Пленуму. До нього додається відповідний носій інформації з даними фіксування засідання технічними засобами (диск, флеш-накопичувач тощо), а в разі необхідності — повна або часткова його письмова розшифровка.

19. Контроль за виконанням постанов Пленуму здійснює секретар Пленуму, а за рішенням Пленуму — Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

20. Засідання Пленуму ведеться державною мовою. У разі коли запрошена на засідання особа не володіє державною мовою, вона має право виступати й давати пояснення рідною або іншою мовою, якою володіє, та користуватися послугами перекладача. Про свій намір висловлюватись іншою мовою, користуватися послугами перекладача особа повинна завчасно повідомити секретаря Пленуму. Забезпечення перекладу її виступу покладається на запрошену особу або відділ міжнародно-правового співробітництва.

21. Засідання Пленуму проводиться в діловій, конструктивній обстановці. Члени Пленуму та інші учасники засідання виступають, дають пояснення, ставлять запитання та відповідають на них лише після надання їм слова головуючим. Учасники засідання Пленуму повинні бути взаємно ввічливими, коректними й додержуватися затвердженого порядку денного та цього Регламенту. Присутні в залі засідань особи зобов’язані шанобливо ставитись до Пленуму та присутніх на засіданні, виконувати розпорядження головуючого стосовно додержання порядку.

22. Підготовку інформації про роботу Пленуму для публікації в засобах масової інформації забезпечує відділ (секретаріат) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління спільно з відділом прес-служби.

РОЗДІЛ IV. Обрання секретаря Пленуму та увільнення його від обов’язків

1. Секретар Пленуму обирається на посаду строком на п’ять років з числа суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

2. При розгляді питання про обрання секретаря Пленуму його обов’язки в цьому засіданні виконує суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, якого Пленум відкритим голосуванням визначить секретарем Пленуму.

3. Обраним на посаду секретаря Пленуму вважається суддя, за якого шляхом відкритого голосування подано більшість голосів членів Пленуму, присутніх на засіданні Пленуму.

4. За поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ секретар Пленуму увільняється від обов’язків шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів Пленуму, присутніх на засіданні.

РОЗДІЛ V. Діловодство Пленуму

1. Секретар Пленуму з питань організації виконання постанов Пленуму та ведення діловодства координує роботу відділу (секретаріату) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління, який за матеріалами пленуму веде номенклатурну справу. У номенклатурній справі накопичуються документи про перевірку виконання постанов Пленуму, протоколи, постанови, листування Пленуму з Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва та Севастополя, установами та організаціями з питань його основної діяльності, інші документи.

2. Постанови Пленуму накопичуються в окремих нарядах за відповідною номенклатурою і зберігаються у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

3. Секретар Пленуму організовує надання (розсилання) копій постанов Пленуму суддям Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва та Севастополя, запрошеним особам (за необхідності) та головному редакторові офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Часопис цивільного і кримінального судочинства».

РОЗДІЛ VI. Унесення змін і доповнень до Регламенту Пленуму

1. Зміни і доповнення до цього Регламенту можуть бути внесені Пленумом у загальному порядку.

2. Рішення про внесення змін до Регламенту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Пленуму, присутніх на засіданні.

3. Усі необхідні документи та проект постанови Пленуму готуються ініціаторами внесення змін і розглядаються за правилами, передбаченими цим Регламентом.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
30.09.2011  № 7
(у редакції постанови пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
25.09.2015  № 3)

ПОЛОЖЕННЯ
про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

РОЗДІЛ I. Загальні положення

1. Підготовка проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — Пленум) здійснюється відповідно до плану роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ або згідно з рішенням рішенням Пленуму, розпорядженням Голови Суду чи його заступників з урахуванням вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Координатором роботи з підготовки до розгляду в першому читанні проектів постанов Пленуму стосовно надання судам роз’яснень із питань застосування законодавства є відповідна судова палата. До участі в цій роботі можуть залучатися відділ узагальнення судової практики, відділ опрацювання правових позицій, відділ (секретаріат) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління, управління інформаційного забезпечення та інші структурні підрозділи апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — Суд).

Підготовці проекту постанови Пленуму, як правило, передує узагальнення судової практики відповідної категорії справ.

2. У разі необхідності прийняття рішення про звернення до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради Автономної Республіки Крим і щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України Голові Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вноситься подання відповідної судової палати. За дорученням Голови Суду науково-експертне управління спільно/або відповідна судова палата розробляє проект постанови Пленуму та звернення і на загальних підставах передає секретарю Пленуму для включення до порядку денного засідання.

3. Проект постанови має бути підготовлений не пізніше ніж за 20 днів до дня, визначеного для проведення засідання Пленуму. За певних обставин ці строки можуть коригуватися за погодженням із Головою Суду чи його заступниками.

4. Проект постанови, що виноситься на розгляд Пленуму, візується суддею-доповідачем, заступником Голови Суду, що координує роботу відповідної судової палати, а за його відсутності — секретарем відповідної судової палати та начальником відділу редагування, технічного опрацювання та тиражування документів. Завізований проект постанови передається секретарю Пленуму до визначеної в п. 3 цього Положення дати із зазначенням прізвища судді-доповідача.

Проект постанови про звернення до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради Автономної Республіки Крим і щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України, а також проект звернення мають бути завізовані додатково виконавцем та начальником науково-експертного управління.

5. Проекти постанов у разі необхідності редагуються у відділі (секретаріаті) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління, в управлінні інформаційного забезпечення і не пізніше ніж за п’ять робочих днів до визначеної дати засідання Пленуму з повідомленням про час його проведення надсилаються суддям Суду, Генеральному прокурору України, Міністру юстиції України, Голові Вищої ради юстиції, Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а за необхідності — іншим заінтересованим установам чи особам.

Пропозиції та зауваження до проектів постанов, які виносяться на розгляд у другому читанні, за три дні до засідання Пленуму передаються секретарю Пленуму та судді-доповідачу.

6. Після затвердження у першому читанні за ініціативою заступника Голови Суду, який координує роботу відповідної судової палати, а за його відсутності — секретаря цієї судової палати проект постанови розсилається учасникам засідання Пленуму та заінтересованим установам чи особам для внесення відповідних пропозицій та зауважень до другого читання із зазначенням дати їх подання (до двох місяців).

Для підготовки проекту постанови до розгляду у другому читанні на засіданні Пленуму утворюється робоча група, керівником якої визначається заступник Голови Суду, що координує роботу відповідної судової палати, а за його відсутності — секретар цієї судової палати. До складу робочої групи обов’язково входить секретар Пленуму та може бути включено суддів інших судових палат, працівників структурних підрозділів апарату Суду, а також відповідальних працівників Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інших заінтересованих міністерств, відомств, установ та організацій, членів Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, суддів судів різних рівнів (за їхньою згодою).

Зауваження і пропозиції передаються робочій групі, яка після їх опрацювання передає проект постанови секретарю Пленуму у строк не пізніше ніж за 20 днів до дня, визначеного для розгляду питання на засіданні Пленуму. Проект візується згідно з пунктом 4 цього Положення.

7. Прийняту остаточно постанову Пленуму в термін до п’яти днів опрацьовує робоча група з урахуванням зауважень редакційного характеру. Постанову візує заступник Голови Суду, що координує роботу відповідної судової палати, суддя-доповідач, начальник науково-експертного управління, начальник відділу редагування, технічного опрацювання та тиражування документів. Після візування постанова передається на підпис секретарю Пленуму та головуючому на засіданні Пленуму.

Постанова про звернення до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради Автономної Республіки Крим і щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України, а також саме звернення у термін до п’яти днів доопрацьовуються виконавцем (науково-експертне управління) та суддею-доповідачем, після чого ці документи візуються заступником Голови Суду, що координує роботу відповідної судової палати, суддею-доповідачем, начальником науково-експертного управління, начальником відділу редагування, технічного опрацювання та тиражування документів і виконавцем. Після підписання постанови секретарем Пленуму вона разом із зверненням передається на підпис Голові Суду.

8. Відділ (секретаріат) забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів науково-експертного управління не пізніше трьох днів з дня підписання постанови надсилає її копії суддям Суду, особам, які беруть участь у роботі Пленуму, та апеляційним судам, апарату Верховної Ради України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та іншим заінтересованим установам і особам.

9. Друкований та електронний текст постанови не пізніше п’яти робочих днів передається до управління інформаційного забезпечення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для оприлюднення на офіційному веб-сайті Суду та в журналі «Часопис цивільного і кримінального судочинства».

{Текст взято з сайту Вищого спеціалізованого суду http://www.sc.gov.ua/}

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 5
  2. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 6 Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування
  3. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 № 7 Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин»
  4. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 3 Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ
  5. Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року № 11 «Про судову практику застосування статей 353 — 360 Цивільного процесуального кодексу України»

Комментарии запрещены.

Юрисконсульт

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Договірне право
Дозволи ліцензії

Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930